CS Tang's
Martial Arts World

Teach Gao style Bagua, Xingyi, Yiquan
and
Yang Taiji

cstang.bagua@gmail.com
 

 

 


  
Learn to stop
.. CS Tang

 

 

 

 

for courses information

15/F., Block B, 68-76 Hennessy Rd, Wanchai, Hong Kong

Masters PHOTO GALLERY I

PHOTOS GALLERY II

Family Tree

BaguaZhang's Family Photo   (extracted from Ching Wu Magazine 1998.2) 八卦系統

Chen Taiji Quan's Family Photo (ext. from Ching Wu  Magazine 2000.1) 陳式太極拳系統

Yang TaiJi Quan's Family Photo  (ext.  from Ching Wu Magazine 1998.1) 太極系統

Wu TaiJi Quan's Family Photo  (ext.  from Ching Wu Magazine 1999.) 吳式太極系統

Yi Quan's Family Photo  (ext.  from Ching Wu Magazine 1999.1) 意拳(大成拳) 系統

YiQuan
Wang learnt from Wang Xiang Zhai in full year of 1934

Pic #wangsj1   Wang Shu Jin's 4 stand postures (original photo)

Pic #wangsj2   Wang Shu Jin's 4 stand postures  王樹金八樁

Pic #wangsj3   Wang Shu Jin's Bagua Guarding stand postures

Pic #yihan     Master Hon Sing Yuen's 8 Stand Postures  韓星垣八樁

Pic #yi1dau    Mr. Dau SuiSing's postures    竇世誠 (in Taiwan)

Pic #yi2han    Mr. Han ChiWang's postures    韓嗣煌 (in Beijing)

Pic #yi3tsu    Mr. Tsu Shui Bun's postures   崔瑞彬 (in Beijing)

Pic #yi4wri    Mr. Wang XiangZhai's handwriting 王薌齋手稿

Pic #wang      Mr. Wang XiangZhai  王薌齋 照片

Bagua (from Mr. Liu JiangYu)

Pic #liu_01    Liu Jingyu's Bagua postures

Pic #liu_02    Liu Jingyu's Bagua postures

Pic #liu_03    Liu Jingyu's Bagua postures

Pic #liu_04    Liu Jingyu's Bagua postures

Taiji Quan
10 Famous Masters of Chen Style Taiji  re:chen_10_2

XingYi
Shensi Xingyi SanTi Zhuang (3 parts Stand)  [三體式]

Shensi Xingyi Pi Quan  (photo of 1939 showing Piquan in fist) [劈拳圖]

PHOTOS GALLERY II