Learn to stop
.. CS Tang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sά

e-shop

for courses information

15/F., Block B,
68-76 Hennessy Road,
Wanchai, Hong Kong

e-shop

DVDs Books

CHINESE
MARTIAL ARTS


Courses
VCD & Books

For all selling edited material

VISIT our

Yang Xin e-shop

VCD of Yiquan Masters price including airmail postage
韓星樵 韓競禹 王群等
 

 
 

韓星垣
 

     


玉芳

       

Han's Yiquan

by Han Xing Kiu's family          

Master Cui Rui Bin
Yiquan Lessons

Master Wang An Ping's Demostration

Master Wang Bin Kui's Demonstration

Master
Han Xing Yuan's
Yiquan Demo
(1980's)

Master
Wang Yu Fang's
YiquanDemo
(1980's)

#50010691
1 vcd  US$35

#50010669
2 vcd  US$45

#50010670
1 vcd  US$20

#50010671
1 vcd (15min) US$13

#50010672
1 vcd US$35

#50010673
1 vcd US$35

#50010691 is performed by Han Xing Kiu and his family members and esp. Han JingYu in ZhuHai,

CS. Tang's Yiquan & TaiJi vcd

y_dvd10.jpg
Edited in Spanish
 
The Way of Yiquan -
by CS Tang, June 2008

More Info
Book edited in Spanish: El Camino del YiQuan

#DVD10
DVD Mr. CS Tang's Seminar on Yiquan vs Bagua   US$27.00

About Gao style BGZ with Yiquan.

#VCD_W
VCD - Mr. CS Tang's
Standard Form of 119 Wu Style Taiji Quan
of Hong Kong Govt.
US$15.00

#VCD_Y
VCD - Mr. CS Tang's
Standard Form of 85 Yang Style Taiji Quan
of Hong Kong Govt.

US$15.00

常志朗意拳

意拳道 - 李見宇示範

New Yiquan Seminar, details see -- DVDs
produced by Hong Kong Yiquan Society.
Yiquan masters giving speech (Cantonese) in seminars held in Hong Kong.

@US$27.00 each set (including airmail)

Master Chang Zhi Lang Yiquan
#50010682 ............ 2 vcd US$35

Master Li Jiang Yu Yiquan Tao
#50010683 ............ 1 vcd  US$35

 


included Li JiangYu's health dance.

Interview with Master Yu Yong Nian

Essence of Application of Master Wang Yu Fang

Da Cheng Quan Combat - Wang Xuan Jie

Yiquan -Wang Yong Xiang

Yiquan Health and Combat- Peng Zhen Di

#50010667
2 vcd US$35

#50010668
1 vcd US$20

#50010606
2 vcd US$35

#50010380
2 vcd US$35

#50010381
2 vcd US$35

 

Available List of Yiquan VCD & Books       Updated 2005.11

VCDs, DVDs and Videos:
#50010380...Yiquan - Wang Yong Xiang ... 2 vcd.........US$35
#50010381...Yiquan Health and Combat- Peng Zhen Di...2 vcd........US$35
#50010606...Da Cheng Quan Combat - Wang Xuan Jie...2 vcd.........US$35
#50010667...Interview with Master Yu Yong Nian....2 vcd.................US$35
#50010668...Essence of Application of Mr Wang Yu Fang... 1 vcd ...US$20
#50010669...Master Cuiruibin Yiquan Lessons....2 vcd.........US$45
#50010670...Master Wang An Ping's Demostration...1 vcd.........US$20
#50010671...Master Wang Bin Kui's Demonstration (15 min.)...1 vcd... US$13
#50010672...Master Han Xing Yuan's Yiquan Demo.(1980's)... 1 vcd... US$35
#50010673...Master Wang Yu Fang's Yiquan Demo(1980's)... 1 vcd.... US$35

#50010682...Master Chang Zhi Lang... 2 vcd.........US$35
#50010683...Master Li Jiang Yu's The Tao of Yiquan... 1 vcd.........US$35
#50010691...Master Han Xing Kiu's  Han's Yiquan.... 1 vcd............US$35

#10280082-7..Po Jar Cong's Yiquan.....Complete Set... 6 vcd..........US$50
#10280103...Yiquan Application- Li Cun You... 1 vcd..........US$13
#10340063...Dachengquan Health Dance Li Zhao Shan.... 1 vcd.... US$13
#10340075...Dachengquan Combat- Li Zhao Shan... 1 vcd..........US$13

BOOKS:
#10110255...Theory of Wang Xiang Zhai Quan Xue Yang Hong Chen..(Taiwan Edtn).USD36
#10110256...Essence of Martial Art Study..Yang Hong Chen.. (Taiwan Edition). USD36
#10340050...YiQuan Quan Shau..Li Cun You...................................... USD24
#50010182...Yiquan Health Sport Collections...by Wang Yu Fang...USD24
#50010585...Dachengquan-Unity of Zhen & Fist- Xu Rong Dong...USD24
#10100009...Real Dachengquan (Al Sirat) by Ya Long........................USD18
#10320003...Golden Drawer for Yiquan.... by Yang Jian......................USD18
#50010214...Tao of Fist - Zhan Zhuang by Yu Yong Nian.................USD18
#50010215...Zhan Zhuang (Static Stand) by Yu Yong Nian...............USD18
#50010248...Dachengquan Real Combat Wang Xuan Jie...................USD18

#10340066...Dachengquan.....He Zhen Weil..........US$19..................(sold out)
#50010165...Yiquan General Reading...by Wang Yong Xiang.........(sold out)
#50010603...Dachengquan Health Exercises ..................................... (sold out)

Yiquan book published in Hong Kong:
#10020001...YiQuan by Yao Zong Xun..............................................USD18
#10020002...Collections of Yiquan by HK Yiquan society..............USD18
#10020019...Explanation on Yiquan by Yang Shao Geng...................USD18
#10360003...Dachengquan Exercise & Combat Wang Xuan Jie........USD18

All books and vcd listed above are in Chinese and Mandarin

Yiquan Seminar DVD published by Hong Kong Yiquan Society:
DVDs  ......... Over 11 Seminars
Yiquan book written in English & published in Hong Kong:
#10360005...Dacheng Kungfu.............Wang Xuan Jie........................USD20

10340063

 


 

Old English Yiquan books printed in Hong Kong !!!!

1. 10360005 Dacheng Kungfu by (Wang Xuanjie) 962-239-101-X USD20.00

Limited supply : airmail postage included for these books.


#10360005
Dacheng Kungfu
USD20.00

#10280103
Yiquan Application - Li Cun You
1 vcd
USD13.00

#10340063
Dachengquan Health Dance
- Li Zhao Shan
1
vcd USD13.00

#10340075
Dachengquan Combat
- Li Zhao Shan
1
vcd USD13.00

Edited in Taiwan

#10110255 王薌齋拳學 - 楊鴻晨著
Theory of Wang Xiang Zhai Quan Xue
- Yang Hong Chen...(Taiwan Edition)

USD36

#10110256 武學指要 - 楊鴻晨著
Essence of Martial Art Study
Yang Hong Chen (Taiwan Edition)

USD36

 

#10280082-7
Po Jar Cong's Yiquan
VCD

6 vcd Complete Set
薄家驄示範意拳

Oversea AirmaiI (including postage)
Total: US$50.00

Yiquan Books / vcd

#10340050
YiQuan Quan Xue
by Li Cun You

US$24

#50010182
醫療體育匯編
Yiquan Health Sport Collections...
Wang Yu Fang

US$24

#50010603
HK$40.00
(Sold Out)
#50010585
Dachengquan-Unity of Zhen & Fist-
Xu Rong Dong

US$24

YiQuan Books published in Hong Kong

意拳匯綜

「意拳」自王薌齋先生於二○年代中期創立以來,已經歷大半個世紀。世人對他的站樁、試力、試聲、走步、發力、推手、散手及不尚套路招法的特殊鍛鍊方法,除感到無限的神秘外,更產生不少的懷疑。但一經接觸,則對其拳勁、速度、理論發生莫大的興趣。近年且漸為中外武術人士研究與學習。
  香港意拳學會為提倡這項有益身心的拳學,特與天地圖書公司合作出版《意拳匯綜》。
  本書上卷輯入王薌齋先生現存的全部文章,包括尚未發表過的「意拳論」。由編輯組作出較清晰及有系統的整理。下卷輯入薌齋先生各個時期的門弟子有關意拳闡釋的文章,並附有珍貴拳照圖片以供參考。可說是研究意拳(大成拳)者的上佳好書。

選載:
自序
  技擊一道,甚矣哉之難言也。詩言拳勇,禮言角力,皆技擊之起源;降至漢代,華佗氏作五禽之戲,亦技擊本質。良以當時習者甚少,以至湮沒無聞。迨至梁天監中,達摩東來,以講經授徒之餘,兼習鍛鍊筋骨之術,採禽獸性靈之特長,參以洗髓易筋之法,而創「意拳」,又曰「心意拳」。徒眾精是技者甚多,少林之名亦因之而噪起。岳武穆王復集各家精華,編為五技連拳、散手、撩手諸法,稱為「形意拳」。逮及後世,國家宴安,重文輕武之風日盛,又精拳技者復多以好勇鬥狠賈禍,於是士大夫相率走避,致將此含有深奧學理之拳術,不能見重於歷世。相沿既久,無可更易。即後世之有道,懷瑾握瑜者,率多埋沒於鄉村閭里間,不敢以技術著稱。此固使後之學者深資悼惜者也。清代晉之太原郡戴氏昆仲精於是技,而獨得詳傳於直隸深縣李洛能先生。先生授徒甚眾,復獲得李老先師之絕技者,厥為同縣之郭雲深先生,郭先生之教人習形意也,首以站樁為入學初步,從學者多矣,能克承其教者殆不多遘。郭先生亦有非其人不能學,非其人不能傳之歎。吾與郭先生同里,有戚誼為長幼行,愛吾聰敏而教之,且於易簀之時猶以絕藝示之,諄諄以重視相囑。晚近世風不古,學者多好奇異,殊不知真法大道,只在日用平常之間,世人每因其近而忽之,「道不遠人,人之為道而遠人」之說益徵。薌不願以此而求聞達,無如晚近世俗趨於卑下,不求實際,徒務虛名,於是牟利之徒,不自學問,抄襲腐敗之陳文,強作謀生工?..

#10020002

Collections of Yiquan
by HK Yiquan society

USD18

 

 

#10020019
Explanation on Yiquan

意拳詮釋 楊紹庚著
-Yang Shao Geng .......USD18

#10020021

意拳學-中國功夫之精髓

.......USD18

#10020001
YiQuan

by Yao Zong Xun
..........USD18

#50010102
Yiquan-
The Right
Way
HK$90.00
(sold out)

#10200001
XingYi TaiSheng Quan
- Chan Wan Hoi

HK$90.00
(sold out)

Published in China

#10100009
Real Dachengquan
(Al Sirat)
by Ya Long
USD18

#10320003
Golden Drawer for Yiquan
by YangJian
USD18

#10320001
HK$100.00
<Sold out>

#50010248
Dachengquan Real Combat
Wang Xuan Jie
.USD18

#10360003
Dachengquan Exercise & Combat
Wang Xuan Jie
.USD18

 


于永年著"站樁"
#50010215
Zhan Zhuang (Static Stand) by Yu Yong Nian...USD18


#50010214
Tao of Fist-Zhan Zhuang by Yu Yong Nian...........USD18

vcd

#10330002

Master Yao Zong Xuns Yiquan demo ....1 vcd........USD33

Price List VCD ... including airmail postage and handling charge

Sold out list:
10310001 Yiquan - Training, Yao Cheng Yung (6 pcs)................ US$76
10310002 Yiquan - Essence, Yao CY - Details (2 pcs) ................. US$47
10310007 Yiquan - Marrow, Yao CY-Push hand and fight (2pcs) US$47
10310009 Yiquan - Marrow, Yao CY-Advance (1pcs).................. US$20

10330001 Yiqaun - Yao Cheng Guang (11pcs) ............................. US$230

 For Yiquan Yellow Pages, please go to http://www.tomabey.com

COME BACK TO E-SHOP MAIN PAGE

 

CHINESE
MARTIAL ARTS


Courses
VCD & Books

HK International Bagua Zhang Assosiation

CS Tang as
Chief Instructor in

香港楊式
太極拳總會

Authorized Teaching School in Barcelona, Spain
- Centre Jing -
kungfuweb.org

HK Chinese Martial Arts Association
香港中國國術總會

大中華武術家

國際道家功夫聯盟

李暉
武術文化中心
Lifai